dawkowanie.pl

Strona główna 16 czerwca 2024 , imieniny : Aliny i Justyny

Zapomniałem(am) login/hasło

Leki refundowane
wykaz z dnia: 2015.02.20
zgodny z publikacją
Ministerstwa Zdrowia
Czy chodziło ci o:


Strony

Informacje

Strony tekstowe

Regulamin ogólny

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Portal internetowy dawkowanie.pl  prowadzony jest przez PROXIFARM Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 63/4, kod poczt. 31 – 153; NIP:676244917, REGON:121558493, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000389774.

2.  Zasady korzystania z portalu określa niniejszy regulamin. Przystąpienie do korzystania z portalu jest tożsame z oświadczeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.

3.  Portal dawkowanie.pl wraz z niniejszym regulaminem podlega w całości ochronie prawnej, w szczególności zawartej  w treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Ochroną prawną objęte są wszelkie treści i materiały zamieszczone na portalu, elementy graficzne, nazwa portalu i logo, rozwiązania techniczne, a także baza leków.  Wszelkie objęte ochroną prawną elementy nie mogą być kopiowane, przetwarzane i rozpowszechniane bez zgody właściciela portalu.

 

 II.  DEFINICJE

1.  Portal – portal internetowy dawkowanie.pl.

2.   Administrator - PROXIFARM Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 63/4, kod poczt. 31 – 153; NIP:676244917, REGON:121558493, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000389774.

3.  Użytkownik – osoba korzystająca z portalu.

4.  Dostęp ogólny – ograniczony dostęp do zawartości portalu, niewymagający rejestracji.

5.  Konto Użytkownika – powstałe w wyniku rejestracji na portalu konto przynależne do danego Użytkownika, skutkujące pełnym dostępem do zasobów portalu, z ograniczeniami wskazanymi w punkcie III. 2. niniejszego regulaminu.


III.  ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1.  Do korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do publicznej sieci Internet, za pomocą której udostępniane są strony portalu. Do korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e – mail).

2.  Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby korzystania z portalu:

a)  poprzez ograniczony, niewymagający rejestracji dostęp ogólny,

b)  poprzez pełen dostęp do zasobów portalu i do korzystania z jego usług, jaki umożliwia dokonanie uprzedniej rejestracji, skutkującej założeniem bezpłatnego Konta Użytkownika.

3.  Korzystanie z portalu w wyniku założenia Konta Użytkownika podlega ograniczeniom wynikającymi z ochrony prawnej, jaką objęty jest portal, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), a także z zasad etyki i dobrych obyczajów. Zabrania się zamieszczania na portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w rozumieniu art. 8 pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204). Zakaz dotyczy również zamieszczania treści o charakterze reklamowym bez zgody Administratora.

4.  Administrator zezwala na założenie Konta Użytkownika wyłącznie osobom pełnoletnim. Dokonanie rejestracji jest tożsame ze złożeniem  oświadczenia, iż dokonujący jej Użytkownik jest osobą pełnoletnią.

5.  Dokonanie przez Użytkownika rejestracji jest tożsame z zawarciem na czas nieokreślony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

6.  Użytkownik rejestrujący się na portalu ma prawo do zarządzania swoim kontem, dokonywania w nim zmian a także do jego usunięcia w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia, co jest tożsame z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7.  Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, iż podane przez niego dane są autentyczne i nie stanowią danych osób trzecich.

8.  Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza i dokonana zostaje z chwilą jego wysłania przez Użytkownika za pomocą strony portalu.

9. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji na portalu jest tożsame z wyrażeniem przez niego zgody na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Zarządzanie przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika uregulowane zostało w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

10. Udostępnione na stronach portalu treści i usługi są bezpłatne, chyba, że wyraźne zastrzeżenie przewiduje konieczność dokonania opłaty.

11. Dokonujący rejestracji Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie bezpłatnych informacji handlowych o aktywności działających na portalu aptek internetowych, mających siedzibę w jego okolicy. Zasady dostarczania takich informacji zostały szczegółowo uregulowane w punkcie V. niniejszego regulaminu.

12. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika naruszającego postanowienia regulaminu, przepisy prawa, lub podejmującego działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z portalu przez innych Użytkowników.

13. Korzystanie z portalu  dozwolone jest w granicach wyznaczonych przez przysługujące Właścicielowi portalu i podmiotom trzecim prawa, w szczególności przez treść Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Naruszenie tych praw skutkować będzie przewidzianą przez przepisy prawa odpowiedzialnością dokonującego naruszeń Użytkownika.

14. Właściciel portalu dawkowanie.pl dopuszcza możliwość cytowania przez Użytkowników treści pochodzących z portalu dawkowanie.pl na innych stronach internetowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Właściciela portalu oraz umieszczenia informacji o miejscu publikacji wraz z linkiem oraz podaniem autora i tytułu publikacji, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian treści źródłowej.

IV.  IDEA PORTALU DAWKOWANIE.PL

1. Portal dawkowanie.pl jest portalem o charakterze informacyjnym, mającym na celu promocję zdrowia i sprzyjającego jego zachowaniu stylu życia. Prezentowane przez portal treści i usługi ułatwiają korzystającemu z jego zasobów Użytkownikowi prowadzenie zdrowego trybu życia, dostarczając niezbędne ku temu informacje w odpowiedniej dawce, dając wskazówki, jak znaleźć równowagę pomiędzy koniecznością odnalezienia się w kreowanej przez rewolucję technologiczną rzeczywistości a potrzebą zachowania niezbędnej dla zdrowia i dobrego samopoczucia własnej integralności i tożsamości.

2. Treści zawarte na stronach portalu nie mają charakteru porad medycznych, nie stanowią wskazówek diagnostycznych, nie sugerują także metod leczenia i nie mogą być jako takie traktowane. Administrator portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje niezastosowania się do tego oświadczenia.

V.  REGULAMIN PRZESYŁANIA INFORMACJI HANDLOWYCH

1.  Niniejszy regulamin przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną  ustalony został w oparciu o art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).

2.  Informacje handlowe przesyłane są Użytkownikom portalu dawkowanie.pl przez PROXIFARM Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 63/4, kod poczt. 31 – 153.

3.  Usługa objęta niniejszym regulaminem ma charakter wyłącznie informacyjny i świadczona jest użytkownikom portalu dawkowanie.pl bezpłatnie.

6.  Dokonanie rejestracji skutkujące założeniem Konta Użytkownika tożsame jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnych informacji handlowych drogą elektroniczną. Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

7.  Wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnych informacji handlowych jest równoznaczne z zamówieniem usługi objętej niniejszym regulaminem.

8.  Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

9.  Warunkiem korzystania z usługi przesyłania informacji handlowych jest rejestracja na portalu polegająca na wypełnieniu formularza, oraz podanie adresu e – mail.

10.  Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych oraz adresu e – mail  Użytkownika ani udostępniał ich innym podmiotom.

11.  Przedmiotem usługi jest przesyłanie cyklicznie i bezterminowo korzystającemu z niej Użytkownikowi informacji handlowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204). Przesyłanie takich informacji odbywa się drogą elektroniczną, w postaci listu elektronicznego (e – mail).

12.  Informacje przesyłane w ramach tej usługi dotyczą aktywności aptek internetowych skupionych na portalu dawkowanie.pl, co oznacza dostarczanie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie tych aptek, które mają siedzibę w jego okolicy. Usługa objęta niniejszym regulaminem świadczona jest przez  portal dawkowanie.pl  i ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zakres i charakter informacji handlowych przesyłanych w ramach usługi nie narusza w szczególności zakazu reklamy aptek.

13.  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji usługi przesyłania informacji handlowych, poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w wiadomości e - mail zawierającej takie informacje.

14.  Wydawca zastrzega sobie prawo do:

a)  czasowego wyłączania usługi, spowodowanego przyczynami technicznymi (konserwacja, modyfikacje, naprawa systemu itp.);

b)  zmian w regulaminie, wraz z uprzednim zamieszczeniem odpowiedniej informacji na stronie portalu;

c)  całkowitego zaprzestania świadczenia usługi, po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

d)  usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawa, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników.

15.  Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usługi przesyłania informacji handlowych  należy zgłosić Administratorowi, który dołoży wszelkich starań, by reklamacja została rozpatrzona niezwłocznie. O rezultacie zgłaszający Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

VI.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.  Zgłaszane reklamacje mogą dotyczyć świadczonych przez Administratora portalu usług, z uwzględnieniem sytuacji wyłączających jego odpowiedzialność, wskazanych w treści niniejszego regulaminu.

2.  Reklamacje mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej i wskazywać muszą przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3.  Reklamacje przesyłać należy drogą elektroniczną na adres elektroniczny biuro@dawkowanie.pl lub drogą pocztową na adres Administratora wskazany w punkcie II.3 regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, informując o rezultacie zgłaszającego Użytkownika drogą elektroniczną.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia błędy i przerwy w jego funkcjonowaniu, wynikające z niezależnych od niego problemów w działaniu systemów teleinformatycznych - technicznych, bądź konserwacyjnych, związanych z awarią sprzętu lub siłą wyższą, a także za ewentualne szkody powstałe w wyniku takich zakłóceń.

2.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach portalu przez podmioty zewnętrzne, w szczególności za treści o charakterze reklamowym.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z jednoczesnym zamieszczeniem informacji o takich zmianach na stronie portalu. Kontynuacja korzystania z portalu przez dotychczasowych Użytkowników jest tożsama z akceptacją dokonanych zmian.

4.  Prawem właściwym dla stosowania niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

5.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie portalu dawkowanie.pl.
 

(C) 2011 www.dawkowanie.pl, Proxifarm spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

data dodania: 2013-01-18 15:00:43

Zapamiętane apteki

Zapamiętane leki

pokaż wszystkie